• jun
  16

  Time: No time set

  Location: Hotel „HOLIDAY“ Sarajevo

  VELIKO STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU

   16  JUNI 2017. godine, Hotel „HOLIDAYSarajevo 

  Agencija APKE Sarajevo Vas poziva na veliko stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH” br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99).

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, F BiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa rukovodiocima/rukovodećim službenicima, privrede, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, rukovodiocima/rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  PREDAVAČI: 

  • dr Zenaid Đelmo (Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine)
  • Emir Mehmedović dipl. pravnik– glavni upravni inspektor, (Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine)
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik– (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka)

  TEME:

  • Rekonstrukcija spisa u skladu sa odredbama ZUP-a (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA);
  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
  • Uticaj DMS-a na rad uprave (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog poslovanja u odnosu na odredbe ZUP-a
  • Primjena primjene ZUP-a u postupcima javnih nabavki u skladu sa odredbama ZJN BiH, kada i kojim slučajevima;
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravo žalbe;
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Dokazivanje (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);

   

  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;
  • Pitanja i odgovori.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  110,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”  

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) modeli svih akata neophodnih za upravne postupke i interne procedure za kancelarijsko i arhivsko poslovanje. 

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba,

  Broj učesnika je ograničen.

  Za učesnike savjetovanja koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je popust za smještaj -40%. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „HOLIDAY“ Sarajevo tel. 033/288-200 ili na E-mail marketing2@hotelholiday.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici savjetovanja. 

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 863-446, 061/849-330.

  NARUDŽBENICA: APKE- POZIV ZUP