• dec
  06

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  6.DECEMBAR 2019. GODINE

  HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA-SARAJEVO

   

  Svrha savjetovanja „Izvršni i parnični postupak u praksi sudova u Bosni i Hrecegovini” je ponuditi učesnicima odgovore na pitanja koja opterećuju njihovu svakodnevnu praksu.

  Izvršni postupak je jedan od najprimjenjljivijih postupaka u građanskom pravu. Sve odluke donesene u parničnom i upravnom postupku, ali i notarske isprave kao i mjenice i čekovi, kao vjerodostojne isprave i druge isprave koje je zakon predvidio, kao i izvršne isprave  mogu biti predmetom izvršenja. 

  Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudnu naplatu potraživanja, i obezbjeđenje potraživanja, tj. postupak izvršenja, i postupak obezbjeđenja. U postupku izvršenja i postupku obezbjeđenja hitnost je od velikog značaja, pa je u skladu sa tim u nadležnosti suda i hitnost postupka.

  Efikasan izvršni postupak obezbjeđuje krajnji cilj sudske zaštite. Uspješnost ostvarenja potraživanja otvara mogućnosti i smanjuje rizike ugovaranja. To je zapravo putokaz kojim se obezbjeđuje veći stepen pravne sigurnosti.

  Uslov za pokretanje postupka izvršenja ogleda se u činjenici da je potraživanje izvršnog povjerioca dospjelo, a nije plaćeno ili namireno u cjelosti.

  Poseban akcenat ovog savjetovanja bit će na problematici koja će doprinjeti da se otklone eventualne sumnje kada je u pitanju, prijedlog za pokretanje izvršnog postupka, isprave na temelju kojih se isti pokreće, način na koji će posupiti sud u istom, kako po pitanju postupanja suda po prijedlogu za izvršenje, tako i rješenja o izvršenju na temelju izvršne isprave, i vjerodostojne isprave.

  Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja, izvršenje na nepokretnosti, izvršenje na pokretnim stvarima, izvršenje na novčanim potraživanjima, izvršenje na dionici i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti na članskom udjelu, izvršenje radi naplate nenovčanih tražbina, samo su neke od oblasti kojima ćemo posvetiti posebnu pažnju.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: institucijama BiH, javnim preduzećima i javnim ustanovama, malim i srednjim poduzećima, nevladinim organizacijama, pravnicima, konzultantima, tijelima javne uprave, školama i fakultetima, kao i svima onim koje interesuje navedena tematika koji učestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u privrednim društvima i javnim ustanovama, i institucijama od značaja za okončanje/realizaciju sudskih presuda.

  PREDAVAČ:

  Prof. dr. Zenaid Đelmo, (dugogodišnji univerzitetski profesor, sudija kao i ekspert u ovoj oblasti na projektima reforme javne uprave u BiH uključujući izradu strateških okvira i akcionog plana. 

  TEME SAVJETOVANJA:

  -I- IZVRŠNI POSTUPAK

  •  Administrativno rješenje (izvršenje konačnih, pravosnažnih upravih akata nastalih po zakonu o upravnom postupku)
  • Sudsko izvršenje (izvršenje rješenja po zakonu o izvršnom postupku)

   Prijedlog za izvršenje

  • Pokretanje postupka;
  • Sadržaj prijedloga za izvršenje;
  • Sredstvo i predmet izvršenja;
  • Izvršna i vjerodostojna isprava;

  Odluke suda

  • Rješenje;
  • Zaključak;

  Rješenje o izvršenju

  • Postupnje suda po prijedlogu za izvršenje;
  • Nadležnost suda;
  • Rješenja o izvršenju na temelju izvršne isprave;
  • Rješenja o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave;
  • Utvrđenje dužnikove imovine;

        Protivizvršenje

  Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja

  • Izvršenje na nepokretnosti;
  • Izvršenje na pokretnim stvarima;
  • Izvršenje na novčanim potraživanjima;
  • Izvršenje na dionici i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti, te na članskom udjelu;                      

  Izvršenje radi naplate nenovčanih tražbina

  • Izvršenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari;
  • redoslijed namirenja;
  • namirenje ostalih potraživanja, sa osvrtom na sudsku praksu;

   -II- PARNIČNI POSTUPAK

  Povrat u prijašnje stanje

  • od kada teče rok za podnošenje prijedloga za povrat;
  • opravdani i neopravdani razlozi propuštanja roka ili ročišta;
  • propuštanje zbog greške suda;
  • pravni lijek protiv odluke o povratu;

  Troškovi postupka

  • troškovi privremenog zastupnika tuženiku – ima li pravo na naknadu; ko ih snosi i kako ih obezbijediti;
  • naplata troškova postupka preko računa advokata kao punomoćnik;
  • putni troškovi advokata (punomoćnika) kod zastupanja na više ročišta istoga dana;

  Odgoda ročišta – opravdani ili neopravdani razlozi za odgodu

  • spriječenost punomoćnika zbog drugog ročišta u isto vrijeme;
  • zdravstveni razlozi;
  • korištenje godišnjeg odmora;
  • neblagovremen otkaz/opoziv punomoći;
  • neuka stranka;
  • objektivna preinaka tužbe na ročištu na kojem tuženik nije prisutan;
  • iznošenje novih činjenica na pripremnom ročištu;
  • udaljavanja stranke ili punomoćnika sa ročišta

  Značaj dostavnice o dostavi sudskih pismena

  • greške suda kao razlozi za žalbu;

  Mjere osiguranja

  • privremena mjera osiguranja;
  • da li je obavezno održavanje ročišta;
  • da li se može podudarati sadržaj privremene i mjere osiguranja;
  • propuštanje ročišta za raspravljanje o mjeri osiguranja;

   Presuda zbog propuštanja

  • može li se donijeti ako su dokazi predloženi ali nisu dostavljeni uz tužbu;
  • ako su kao dokazi predloženi saslušanje stranaka, svjedoka, vještačenje (ali ne isprave) može li sud

  donijeti presudu zbog propuštanja;

  • ako u tužbi nije predložena presuda zbog propuštanja, može li sud donijeti presudu kojom zahtjev odbija kao očigledno neosnovan, ako on jeste takav;
  • ako u tužbi ima prijedlog za ovu presudu i dostavljen je odgovor na tužbu a zahtjev očigledno neosnovan – može li se donijeti presuda kojom se odbija očigledno neosnovan zahtjev?

    POČETAK SAVJETOVANJA U 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  185,00 KM po jednom učesniku;

  155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  140,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wireless internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju.

   SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) modeli kao ogledni primjeri akata neophodnih za navedene postupke (izvršne, parnične, ZUP-a).

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba  PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. BITNO: Cijeneći veliki interes za savjetovanjem, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi, ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika, uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave, ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije. 

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4.______________________________

  2._______________________________________ 5.______________________________

  3._______________________________________ 6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

                                                                                                                

  Dana_______ 2019. godine                                                       Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : Sticanja osnovnih vještina za izvršni, parnični kao i upravni postupak, kroz provođenje konačnih i pravosnažnih isprava, notarske isprave kao i mjenice i čekova, kao vjerodostojne isprave i druge isprave koje je zakon predvidio, kao i izvršne isprave  koje mogu biti predmetom izvršenja.
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel HOLLYWOOD” Ilidža –Sarajevo
  Datum održavanja: 06.12.2019. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE 

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU