• maj
  27

  Time: 11:00

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5

  SEMINAR IZ

  ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG  

  POSLOVANJA ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

  Petak 27.5.2016. godine, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5,

  Općina Stari Grad  71000 Sarajevo

   

  PREDAVAČI:  

  • Hadžija Hadžiabdić – v.d. zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • dr. Šimun Novaković – v.d. direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • iur. Edvin Šarić – pravni ekspert i consultant Agencije za nivo Federacije BiH;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Izrada Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom ARHIVIRANJE PREDMETA iz postupka javnih (tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe).

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Postupak uvođenja DMS-a (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje.
  • Zakonska regulativa kancelarijskog poslovanja; Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14), Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15), Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata),
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava),
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje – signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd);
  • Načela kancelarijskog poslovanja; (načela efikasnosti, načela mat. istine, načela ekonomičnosti itd, primjer ZUP);
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva);

   POČETAK SEMINARA: 10:00 h  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je porez. Kotizacija uključuje (radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom seminaru). Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno TRI učesnika. Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba. Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330. ili upitima na E-mail: info@apke.ba

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog DMS sistema,
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni Odluke o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • DA bi se upoznali o obaveznoj primjeni novog Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dij. akta zaglavlje, adresa primatelja, oznaka predmeta itd,);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME
  • 1._______________________________________
  • 2._______________________________________
  • 3._______________________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

  Broj učesnika je ograničen.

  PLAN I PROGRAM SEMINARA