• mar
  17

  Time: 09:30h

  Location: Sarajevo, HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad 71000 Sarajevo

  SEMINAR IZ

   ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG  POSLOVANJA

  ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

   Petak 17.3.2017. godine, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo

    PREDAVAČI: 

  •  Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • dr. Šimun Novaković – zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  •  Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Postupak uvođenja DMS-a (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje.
  • Zakonska regulativa kancelarijskog poslovanja; Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14), Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15), Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata),
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava),
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje – signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd;
  • Načela kancelarijskog poslovanja;
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva); 

   POČETAK SEMINARA: 10:00 h  

  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM.

  U cijenu kotizacije uključen je PDV.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom seminaru). Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba. Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330. ili upitima na E-mail: info@apke.ba   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog DMS sistema,
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni Odluke o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • DA bi se upoznali o obaveznoj primjeni novog Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd,);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  •  Naziv pravnog lica:________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_______________________________________________________
  • JIB pravnog lica:__________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

  1. _______________________________________
  2. _______________________________________
  3. _______________________________________
  4. _______________________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.       

  Broj učesnika je ograničen.

   Pečat i potpis odgovornog lica

   

  SEMINAR IZ

   ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG 

  POSLOVANJA ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima u pravnim licima

   

  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad  71000 Sarajevo

   

  Datum održavanja: 17.3.2017. godine (PETAK)

   


  DNEVNI RED OBUKE
  početak 10:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:30 -10:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  10:00- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije

   

  11:30-11:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:45-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI