• jun
  09

  Time: No time set

  Location: BRČKO Hotel “JELENA”

  REGIONALNO SAVJETOVANJE  IZ JAVNIH NABAVKI

  (POSAVSKI KANTON, TUZLANSKI KANTON, BRČKO DISTRIKT)

  9. 6. 2017. godine,

  BRČKO Hotel “JELENA”

  Temeljem iznesenih zahtjeva od rukovodioca i predstavnika ugovornih organa i ponuđača, na stručnim savjetovanjima tokom 2016. i 2017. godine u organizaciji ove Agencije, a koji se odnose na primjenu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) kao i donesenih podzakonskih akata, ovim putem pozivamo Vas na regionalno savjetovanje  iz javnih nabavki uz akcenat na primjere iz prakse.

  PREDAVAČI: 

  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik,Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH
  • Miralem Kovačević dipl. ekonomista, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH – ekspert za e-Aukcije i elektronske javne nabavke
  • Anes Kaleta dipl. pravnik,Certificirani trener Agencije-ekspert za javne nabavke u javnim preduzećima

  TEME:

  • PROVOĐENJE E – AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI DEMONSTRACIJA (pravila i obaveze kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”, izmjena i otkazivanje e-Aukcije; zakazivanje i provođenje e-Aukcije u postupcima koji su podijeljeni na lotove, generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, koji akti se donose u e-Aukciji, objašnjenje validacija u e-Aukciji, neprirodno niska cijena u postupku e-Aukcije; Miralem Kovačević
  • PRAKTIČNI PRIMJERI IZ PRAKSE, samostalnost u provođenju postupaka javnih nabavki, odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima, uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu); Edvin Šarić
  • KORACI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Osnovne faze u provedbi jednog postupka javne nabavke: Pripremna faza; Faza provedbe postupka; Faza okončanja postupka; Faza ugovoranja; Završna faza; Pravna zaštita; Nabavke neprioritetnih usluga iz Aneksa II dio B, postupak ugovaranja; EJN nabavke nabavka neprioritetnih usluga (hotelske usluge, restorani, seminari, uz posebne primjere nabavki u javnim preduzećima i školstvu, dodatno ugovaranje; Anes Kaleta
  • ŠTA ČLANOVI KOMISIJE MORAJU POŠTIVATI U SVOM RADU, SPECIFIČNE SITUACIJE U KOJIMA SU SE NALAZILI SAMI PREDAVAČI, (rad komisije za javne nabavke, zamjenski članovi, mogućnosti članova komisije za nabavke u malim ugovornim organima, kvorum, odgovornost članova komisije za javne nabavke, stav revizije); PRIMJERI IZ PRAKSE- Edvin Šarić
  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE postupak ugovornog organa po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka; Miralem Kovačević

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE – REGIONALNOM SAVJETOVANJU?!

  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E – aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E- aukcije, te da u svom radu u toku 2017. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd,

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

  ZATO što će Konsultan Agencije izložiti situacije i primjere negativnih revizorskih izvještaja u postupcima javnih nabavki, kao i postupanje nadležnih tužilaštava po istim (odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima).

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

  POČETAK SAVJETOVANJA: Registracija od 9:00 do 9:30 početak u 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  170,00 KM po jednom učesniku;

  130,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE: Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o učešću na savjetovanju. Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) modeli svih akata neophodnih za postupke javnih nabavki, Interne procedure za složene/velike ugovorne organe i Interne procedure za jednostavne/male ugovorne organe.

   Pozivamo vas na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!  

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 863-446, 061/849-330.

  NAPOMENA: Za učesnike smo obezbijedili na cesijama između predavanja kafe pauze sa predavačima na kojim možete iznijeti svoje probleme i dileme.

   

  NARUDŽBENICA: POZIV JAVNE NABAVKE 9.6. BRCKO JELENA