• jun
  26

  Time: 9:30

  Location: 26 JUNI TUZLA, 28 JUNI SARAJEVO

  RADNO ZAKONODAVSTVO BIH

  (Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o radu Federacije BiH,

  Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko-Distrikta)

  26. JUNI 2019. GODINE HOTEL „TUZLA“ – TUZLA

  28 JUNI 2019. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  U skladu sa reformatorskim procesima u oblasti tržišta rada, u Bosni i Hercegovini su doneseni entitetski Zakoni o radu koji su stupili na snagu u januaru 2016. godine u RS, odnosno aprilu 2016. godine u FBiH kao i aktuelne izmjene i dopune iz 2018. godine. U jednom dijelu postoje sličnosti u zakonskim rješenjima, dok sa druge strane određeni instituti nisu riješeni na isti ili sličan način. To stvara određene probleme u praksi, posebno kod poslodavaca koji registrovanu djelatnost obavljaju u oba entiteta. Pored toga, u BiH su na snazi i Zakon o radu u institucijama BiH, te Zakon o radu Brčko-Distrikta. Kod teritorijalnog principa za primjenu ZOR i sudske nadležnosti značajno je sagledati četiri zakonska teksta što i jeste cilj ovog savjetovanja.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni novine i specifičnosti navedenih zakona kao i aktulene izmjene i dopune Zakona o radu FBiH, koje su stupile na snagu i koje obavezuju javna preduzeća u FBiH.

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa u cilju sprečavanja nastajanja grešaka i način otklanjanja grešaka u primjeni gore navedenih zakona uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnog zakonodavstva.

   

  PREDAVAČI: 

  Dr.Sc. Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;

  Fahrudin Mustafić, Kantonalni inspektor rada Tuzlanskog kantona;

  Nedim Mehmedbašić, Kantonalni inspektor rada Sarajevskog Kantona

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  Zasnivanje radnog odnosa/Prijem u radni odnos

  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
  • Vrste i trajanje ugovora o radu;
  • Forma i sadržina ugovora o radu;
  • Probni rad;
  • Rad pripravnika;
  • Drugi oblici ugovora o radu;

  Odmori i odsustva:

  • Odmor u toku radnog vremena / dnevni odmor u toku radnog vremena;
  • Dnevni odmor/dnevni odmor između dva uzastopna radna dana;
  • Sedmični odmor;
  • Godišnji odmor;
  • Plaćeno odsustvo;
  • Neplaćeno odsustvo;
  • Mirovanje prava iz radnog odnosa;
  • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću;
  • Izmjene ugovora o radu/Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu;
  • Prestanak radnog odnosa;
  • smrt radnika;
  • sporazum poslodavca i radnika;
  • kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;
  • kada se na osnovu evidencija utvrdi da radni odnos radnika traje 40 godina, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore ;
  • danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti;
  • otkaz ugovora o radu;
  • istek vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme;
  • ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca;
  • ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca ;
  • pravosnažnom odlukom nadležnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa;
  • na zahtjev roditelja ili staratelja radnika mlađeg od 18 godina života;
  • drugi slučajevi;

  Postupak za utvrđivanje odgovornosti radnika za povredu radne obaveze

  • obavještenje;
  • disciplinski postupak;

  Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

  • Postupak;
  • Otkazni rok;
  • Otpremnina;

  Postupak zaštite prava radnika

  • Zahtjev za zaštitu prava;
  • Mirenje, Obraćanje inspekciji, Tužba;
  • Obaveze javnih ustanova i preduzeća u skladu sa AKTUENIM izmjenama Zakona o radu FbiH;
  • Praktični primjeri, pitanja i odgovori;

  INSPEKCIJSKI POSTUPAK:

  • Šta inspekcija rada najčešće kontroliše i koje dokaze traži?
  • Nadležnost inspekcije rada, Inspekcijski zapisnik i inspekcijske mjere;
  • Prava i obaveze poslodavaca pri inspekcijskom nadzoru;
  • Prerastanje radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme;
  • Procedura otkazivanja ugovora o radu;
  • Prekovremeni rad i negativne posljedice uvođenja prekovremenog rada;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Dužina trajanja i sticanje prava na godišnji odmor;
  • Korištenje godišnjeg odmora;
  • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru;

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  185,00 KM po jednom učesniku;

  160,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.

  Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  ZAOKRUŽITI GRAD TUZLA – SARAJEVO

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________     3.______________________________

  2._______________________________________     4.______________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana_______ 2019. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

   

  Svrha obuke :  

  RADNO ZAKONODAVSTVO BIH

  (Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o radu Federacije BiH, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko-Distrikta)

   

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „TUZLA” , Tuzla

  Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

  Datum održavanja: 26. JUNI 2019. godine

  28. JUNI 2019. godine

   

   

    

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00  

  PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

   

   

  lovuDostaviti: