• jan
  28

  Time: No time set

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5

  PRVI VELIKI SEMINAR

  IZ PRAKTIČNE PRIMJENE ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Četvrtak 28.1.2016. godine, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5

   Općina Stari Grad  71000 Sarajevo

  APKE  vas poziva na jednodnevni interaktivni seminar na temu praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH” br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99)

  Cilj seminara je da kroz interakciju sa učesnicima pojasni osnovne odredba zakona, kao i kroz praktične i konkretne odgovore pomoći svim uposlenicima organa uprave rukovodiocima/rukovodećim službenicima, privrede, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl. usklade sa odredbama ovih zakona.

  Seminar je namijenjen: rukovodiocima/rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i ustanova, vlasnicima kompanija, obrtnicima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, zaposlenicima računovodstvenih službi, članovima radničkih vijeća, bankama i dr. institucijama.

  PREDAVAČI:  

  • dr. Zenaid Đelmo Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor, Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine;
  • sci. Edvin Šarić – voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka.

  TEME:

  • Osnovna načela zup-a,
  • Organi i institucije koji postupaju prema zup-u,
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata),
  • Korištenje faksimila,
  • Odnos općeg i posebnih upravnih postupaka, te posebnih postupaka,
  • Upravni akt i upravna stvar,
  • Odluka o rješavanju upravne stvari,
  • Samostalnost u rješavanju,
  • Pravo žalbe,
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja,
  • Nadležnost, sukob nadležnosti,
  • Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i za rješavanje,
  • Stranka i njezino zastupanje,
  • Komuniciranje organa i stranaka,
  • Dostavljanje pismena,
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi),
  • Povrat u prijašnje stanje,
  • Prvostepeni upravni postupak,
  • Dokazivanje (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza),
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka),
  • Drugostepeni upravni postupak,
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja,
  • Izvršenje rješenja i zaključaka,
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba,
  • Nadzor nad provođenjem zakona,
  • Kaznene odredbe,
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostupanjsko rješenje, rješenje o poništavanju prvostupanjskog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostupanjskog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostupanjskog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju,
  • Zaključak u upravnom postupku,
  • Pitanja i odgovori.

  POČETAK SEMINARA: 9:30 h  KOTIZACIJA: Po učesniku 195,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 185,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je porez.Kotizacija uključuje (radni materijal, Welkome paket, kafe pauze sa osvježenjem, certifikat o uspješno odslušanom seminaru).Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno TRI učesnika.Program seminara i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni zakona o upravnom postupku BiH;
  • Da bi se upoznali o ispravnom korištenju faksimila i tome sl.;
  • DA bi se upoznali sa osnovnim institutima samostalnosti u rješavanju postupaka, otvaranju pošte, signiranju zavođenju i dostavljanju iste u rad;
  • DA bi se upoznali sa pravima žalbi;
  • DA bi se upoznali sa načinima postupanja prema strankama njihovim (pravima i obavezama);
  • DA bi se upoznali sa načinima postupanja u prvostepenom i drugostepenom postupku;
  • DA bi se upoznali sa rokovima u upravnom postupku;
  • DA bi se upoznali sa postupkom dokazivanja kao što su (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • DA biste se upoznali sa redovnim i vanrednim pravnim lijekovima;
  • DA biste se upoznali sa načinima izvršenje rješenja i zaključaka;
  • DA biste se upoznali sa kaznenim odredbama zakona o upravnom postupku BiH;
  • DA biste ste praktično naučili izradu rješenja i zaključaka u skladu sa zakonima o upravnom postupku BiH;

  PLAN I PROGRAM

  NARUDŽBENICA