• maj
  10

  Time: 10:00

  Location: HOTEL HOLLYWOOD SARAJEVO

    POZIV NA PROMOCIJU

  OSNOVA I SAVJETOVANJE IZ

  ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG  POSLOVANJA  

  ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

   

   10.MAJ 2019. godine, HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kancelarijsko poslovanje obuhvata: primanje, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje, dostavljanje u rad i otpremanje pošte; administrativno-tehničko obrađivanje akata; arhiviranje i čuvanje arhiviranih predmeta; izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe nadležnom arhivu; praćenje preduzeća i drugih organizacija kada vode upravni postupak rješavajući o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih stranaka.

  S tim u vezi tim stručanjaka pripremio je stručnu knjigu pod nazivom Osnove »Kancelarijskog i arhivskog poslovanja« koji je zasnovan na važećim zakonskim propisima u BiH.

  Osnovni cilj ovog materijala je da doprinese permanentnom funkcionalnom osposobljavanju državnih službenika i namještenika u okviru organa upravne i uposlenika javnih preduzeća i ustanova.

  Također, će se kroz prezentaciju navedenog materijala proći kroz sve primjere iz prakse koji su referentni za navedenu oblast uz obezbijeđene modele za sve učesnike.

   

  PREDAVAČI: 

  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Postupak uvođenja DMS-a (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje;
  • Zakonska regulativa kancelarijskog poslovanja; Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14), Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15), Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje – signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd;
  • Načela kancelarijskog poslovanja;
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva); 

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Arhivska praksa u BiH i okruženju;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz

   

  • privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 10:00 h KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je PDV.

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Osnove »Kancelarijskog i arhivskog poslovanja« po cijeni 60 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 90 KM.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog DMS sistema,
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni Odluke o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • DA bi se upoznali o obaveznoj primjeni novog Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd,);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

  Knjiga Osnove »Kancelarijskog i arhivskog poslovanja« Broj primjeraka _______ (upišite broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2019. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica