• apr
  10

  Time: 9:00

  Location: 10. APRIL 2019. GODIN HOTEL „TUZLA” I 19. APRIL 2019. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

  10 APRIL 2019. GODINE HOTEL „TUZLA”

  19 APRIL 2019. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene NOVOG ZAKONA O PIO-u i AKTUELNOG ZAKONA O RADU FBiH KAO I PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA ISTIH KOJE TREBAJU BITI UPUĆENE U PARLAMENTARNU PROCEDURU, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje iz navedenih propisa uz akcenat na obavezu usklađenosti ugovora o radu sa zakonom i podzakonskim aktima zahtijeva od poslodavca aktivanom odnosu prema pravnim normama uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa iz radnog zakonodavstva koje će se brzo naći u parlamentarnoj proceduri.

  VRLO BITNO, Federalna vlada je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.
  Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni novine u novim zakonima kao i aktuleni prijedlog izmjena i dopuna zakona iz radnog zakonodavstva, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika resornog ministarstva i zavoda, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

   

  PREDAVAČI: 

  Nermina Vučković, savjetnica direktora – Federalnog zavoda MIO-PIO

  Nedim Mehmedbašić, inspektor rada

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  -I- EFEKTI PRIMJENE NOVOG ZAKONA O PIO/MIO:

   

  • SUŠTINSKE RAZLIKE NOVOG ZAKONA O PIO/MIO u odnosu na raniji Zakon;
  • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
  • ŠTA JE poseban st;
  • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Minimalna granica za odlazak u penziju;
  • Prijevremena penzija;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Minimalna i zajamčena penzija;
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
  • Prijevremena starosna penzija (uslovi);
  • Invalidska penzija;
  • Porodična penzija;
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
  • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
  • PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA koji se odnosi na boračku populaciju;
  • Pitanja i odgovori.

  BITNO:POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

  • Da li uvjerenja po č 169 ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične
  • evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz?
  • Do sada se upisivao radni staž u jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po novom Zakonu o PIO?
  • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje
  • penzije/mirovine zamrzava?
  • Šta se podrazumjeva pod pojmom „radni vijek”?
  • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
  • Uticaj posebnog staža (pripadnost ARBiH) na visinu penzije. Da li isti umanjuje visinu penzije ili ne?
  • Kao dokaz o radnom stažu umjesto radničke knjižice kojim dokumentom se može priznati ukupan radni staž?
  • Koje se sve potvrde mogu tražiti i dobiti od Federalnog zavoda MIO/PIO u cilju regulisanja prava iz PIO/MIO?

  -II- ZAKON O RADU FEDERACIJE BIH

  • Primjena povoljnijeg prava za radnika;
  • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
  • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
  • Dostava prijave na obavezno osiguranje;
  • Korištenje usluga tzv.Agencija za posredovanje u zapošljavanju” ;
  • Iznajmljivanje” ili „Outsourcing” radne snage;
  • Angažman radnika putem tzv. “Studentskih servisa”;
  • Ugovor o djelu kao način radnog angažmana;
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
  • Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;
  • Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;
  • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;
  • Probni rad;
  • Pripravnici i volonteri;

   ULOGA I ZNAČAJ UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBiH

  • Prijem u radni odnos u javnim ustanovama;
  • Prijem u javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala;
  • Prijem u federalnim zavodima;
  • Prijem u federalnim agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama ;
  • Prijem u pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima;

  PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

  • Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);
  • Načini prestanka Ugovora o radu;
  • Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/;
  • Priznavanje prava na otpremninu;
  • Otkazni rok;
  • Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;
  • Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;
  • Priznavanje prava na godišnji odmor u slučaju otkaza uz propisani otkazni rok;
  • Ponovno zapošljavanje na istim ili sličnim poslovima;
  • Obaveze poslodavca prema vijeću zaposlenika ili sindikatu u pogledu namjere otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Procedura otkazivanja Ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka (član 97. Zakona o radu)
  • Utvrđivanje vrsta prijestupa ili povreda radnih obaveza;
  • Omogućavanje radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret tzv. „pravo na odbranu”;
  • Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;
  • Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka;

   DISCIPLINSKI POSTUPAK;

  • Pravni značaj ispravne provedbe procedure koja prethodi prestanku radnog odnosa u relaciji sa inspekcijskim nadzorom na iste okolnosti;
  • Disciplinski postupak prema Zakonu o radu;
  • Disciplinski postupak u javnim preduzećima i javnim ustanovama;
  • Obaveza donošenja akta o disciplinskom postupku u javnim preduzećima;
  • Osnovni sadržaj akta o disciplinskom postupku;
  • Organi odlučivanja o disciplinskoj sankciji;
  • Pravni lijek i organ odlučivanja o pravnom lijeku;
  • Pitanja i odgovori.

   

  III- KOJA POVOLJNIJA PRAVA NAM DONOSE PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA ZAKONA:

  • Aktuelni prijedlog izmjenama i dopunama zakona pio/mio (koje treba da se upute u parlamentarnu procedure);
  • Primjena povoljnijeg prava za policijske službenike na osnovu zakona o radu i policijskim službenicima i zakona PIO/MIO;

   POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: 9:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________           3.______________________________

  2._______________________________________           4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2019. godine                                                          Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke :  

  AKTUELNOSTI IZ PIO/MIO I RADNOG ZAKONODAVSTVA

   

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „TUZLATUZLA

  Hotel „HOLLYWOODSARAJEVO

  Datum održavanja: 10. APRIL  2019. godine TUZLA

  19. APRIL  2019. godine SARAJEVO

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  8:30 -9:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:00- 10:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  10:30-10:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  10:45-12:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:00-13:00 PAUZA – RUČAK
  13:00-14:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  14:30-15:00 PAUZA UZ KAFU
  15:00-16:00

   

  ČETVRTI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          DISKUSIJA PITANJA I ODGOVORI

  16:00 KRAJ ZAKLJUČCI