• okt
  13

  Time: 09:30h

  Location: Četvrtak 13.10.2016. godine, Hotel: EUROPE, 71000 Sarajevo

  Četvrtak 13.10.2016. godine, Hotel: EUROPE,  71000 Sarajevo

   Uvažavajući stvarne potrebe i zahtjeve, ugovornih organa, odnosno članova komisija u istim, kao i lica čije su aktivnosti  usko vezane za  postupke  nabavki, iznesene na predhodnim seminarima 2015. i 2016. godine u organizaciji ove Agencije, organizovali smo ovaj seminar s namjerom da pružimo praktičnu obuku i ponudimo konkretne odgovore odnosno  riješimo vaše dileme u primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i novodonesenih podzakonskih akata na osnovu navedenog Zakona.

  PREDAVAČI: 

   Dževad Nekić dipl. ecc, glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

  • Nedžad Hajtić dipl.ecc, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;
  • Sanja Ćubela dipl. pravnik, direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Anes Kaleta dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije;

  TEME:

  – I dio – Početak seminara:

   

  1. UOČENE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2015. i 2016. god., primjeri kršanja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki)
  1. UOČENE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2015. i 2016. god., primjeri kršanja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki)
  1. USPOSTAVA EFIKASNOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA PO SVIM FAZAMA PROCESA JAVNIH NABAVKI (planiranje, kreiranje specifikacija, kreiranje td, kvalifikacije, evaluacija, rad komisija, analiza ponuda, izbor ponuđača, sastavljanje ugovora, realizacija ugovora….)
  1. KORACI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Osnovne faze u provedbi jednog postupka javne nabavke: Pripremna faza; Faza provedbe postupka; Faza okončanja postupka; Faza ugovoranja; Završna faza; Pravna zaštita; Nabavke neprioritetnih usluga iz Aneksa II dio B, postupak ugovaranja; EJN nabavke.

  – II dio – Žalba, postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor:

   

  1. PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKEžalba, postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju (sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata), postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava.

  Pozivamo Vas da se prijavite na ovaj seminar, da se maksimalno uključite u diskusiju, te Vam dajemo mogućnost da nam pismeno dostavite sva vaša pitanja i iskustva, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na samom Seminaru.

  Ni jedno pitanje nemojte smatrati nepotrebnim, jer ćete Vi riješiti svoje dileme, a istovremeno ćete i ostalim učesnicima seminara pružiti mogućnost da i oni rješe svoje.

   POČETAK SEMINARA: Registracija od 9:00 do 9:30 početak u 9:30 h 2016. godine

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE ?!

   ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Ureda za reviziju ukazati na dosad uočene zloupotrebe Zakona kao i kršenje normi uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz revizije;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Ureda za reviziju, dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

   ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne primjere kako da ne radite i ne kršite norme Zakona i podzakonskih akata, ta da u svom radu u toku 2016. godine i dalje, izbjegnete greške, identificirate i spriječite potencijalne zloupotrebe unutar i van ugovornog organa.

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse, istaknuti ključne novosti novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa. Poseban akcenat će biti na postupcima male vrijednosti, direktni sporazum, konkurentski zahtjev za dostavu ponuda kao i otvoreni postupak;

  KOTIZACIJA: Po učesniku 195,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija iznosi 175,00 KM po učesniku. U cijenu kotizacije je uključen porez. Kotizacija uključuje (Radni materijal, modele akata i internih procedura x2, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom seminaru. Svim učesnicima seminara u elektronskoj formi će biti dostavljene interne procedure javnih nabavki u ugovornom organu u dva modela 1. Interne procedure za složene/velike ugovorne organe i 2. Interne procedure za jednostavne/male ugovorne organe.

  Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno četiri učesnika. Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba. Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330. ili upitima na E-mail: info@apke.ba

   

  NARUDŽBENICA: POZIV JAVNE NABAVKE 13.10.

  PLAN I PROGRAM KURSA