• jun
  21

  Time: 12:00

  Location: Sarajevo hotel GRAND

  Kao što smo prethodno najavili na našem savjetovanju održanom u Sarajevu na veoma značajnu i obivnu problematiku oko praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH” br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima, ovim putem Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na dvodnevno savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su u uskoj vezi sa gore navedenim.

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, F BiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

  Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

   

  SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

  Prvenstveno: Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  PREDAVAČI: 

  • dr Zenaid Đelmo-(Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);
  • Emir Mehmedovićglavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BIH Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine);
  • Hajrudin Alibašić-Kantonalni upravni inspektor –  (inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik– (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka po prvostepenim inspekcijskim postupcima sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);

   

  TEME SAVJETOVANJA (I DANA) početak u 12:00:

   

  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravo žalbe;
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • Pitanja i odgovori.

  TEME SAVJETOVANJA (II DANA) početak u 9:30:

   

  -I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   -II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Upravni nadzor;
  • Nadzor nad javnim ustanovama;
  • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

   

  -III- KAZNE I UPRAVNE MJERE:

  • Nalaganje upravnih mjera;
  • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
  • Usmeno nalaganje upravne mjere;
  • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;
  • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja;
  • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV);

   

  -IV- UPRAVNI SPOR:

  • Pokretanje upravnog spora;
  • Tok upravnog spora;
  • BITNO uloga i značaj prvostepenog i drugostepenog organa u postupku pred sudom;
  • Dokazi i dokazivanje;
  • Rokovi;
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • Odgode i odlaganja;
  • Pitanja i odgovori;

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: PRVI DAN U 12:00h DO 18:00h,  DRUGI DAN POČETAK U 9:30h DO 15:00h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

   

  245,00 KM po jednom učesniku;

  220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  200,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, večera prvog dana i zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju, poklon iznenađenje).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za upravne postupke kao i modeli određenih internih procedura/pravilnika.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

   Za učesnike savjetovanja koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj po cijenama već od 55,00 KM po osobi/noći i uključuju PDV i boravišne takse. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „GRAND“ Sarajevo tel. 033/563-444 ili na E-mail:booking@hotelgrand.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela. Troškove smještaja snose učesnici savjetovanja.

   

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________           4.______________________________

  2._______________________________________           5.______________________________

  3._______________________________________           6.______________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke :  

  Po pozivu i temama

  Učesnici: Voditelji prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektori, državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel GRAND SARAJEVO
  Datum održavanja: 21 i 22 JUNI  2018. godine

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  DNEVNI RED I DANA početak 12:00 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  11:00 -12:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  12:00- 13:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN

  SVEČANA VEČER UZ DRUŽENJE I ZABAVU

   

   

  DNEVNI RED OBUKE  DRUGOG DANA početak 9:30 h

   

   

   

   

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

      

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

   

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________