• apr
  05

  Time: 12:00

  Location: Sarajevo, Hotel EUROPE

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BIH posebno u segmentu inspekcijskog nadzora, te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarne i time tijesno povezane, s tim u vezi organizovali smo ovo savjetovanje.

  Poseban akcenat ovog savjetovanja bit će na praktičnim problemima u primjeni različitih propisa o inspekcijskom nadzoru od strane UIO, poreske inspekcije kao i federalne i kantonalnih inspekcija, stoga Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih atuelnih propisa.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Inspektorima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, voditeljima drugostepenih postupaka a koji su u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem i nazoru, kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne specifičnosti inspekcijskog nadzora, te pravni okviri drugih propisa koji se primjenjuju u postupku obavljanja inspekcijskog nadzora uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika nadležnih inspekcija i resornih ministarstava, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. 

  Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona.

   

  PREDAVAČI:  

   

  Mr.sci. Šerif Isović, v.d. direktor Poreske uprava Federacije BIH;

  Anis Ajdinović, v.d. direktor  Federalne uprave za inspecijske poslove;

  Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BIH;

  Željko Škarica, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BIH;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  -I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   

  -II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Tok inspekcijskog nadzora;
  • Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru;
  • Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru(OČITOVANJE SUBJEKTA NADZORA);
  • Pravni lijekovi protiv rješenja i zaključaka inspektora;
  • Poništavanje i ukidanje rješenja;
  • Upravni spor;
  • Izvršenje upravnih mjera;
  • Izvršnost rješenja;

   

  -III- KAZNE I UPRAVNE MJERE;

  • Nalaganje upravnih mjera;
  • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
  • Usmeno nalaganje upravne mjere;
  • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;

   

   

   

  • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja
  • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV)

   

  -IV- ODNOS ZAKONA O INSPEKCIJAMA SA DRUGIM PROPISIMA:

  • Zakon o upravnom postupku,
  • Materijalni propisi;

   

  -V- AKTUELNOSTI:

  • Šta nam donose novi propisi i uticaj istih na inspekcijsko postupanje;

  -VI- STUDIJA SLUČAJEVA:

  • Analiza primjera sa sudskom praksom;

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: PRVI DAN U 12:00 h DRUGI DAN POČETAK U 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

   

  245,00 KM po jednom učesniku;

  220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  200,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  Kotizacija uključuje: 

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). 

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen. 

   

  Program savjetovanja i obrazac za online prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba.  Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4.______________________________

  2._______________________________________ 5.______________________________

  3._______________________________________ 6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba. 

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

   

  Dana___________2018 godine Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke :  

  Po pozivu i temama

  Učesnici: Inspektori, državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja:  

   Hotel „EUROPESarajevo, Vladislava Skarića 5

   

  Datum održavanja: 5 i 6. APRIL  2018. godine 

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  DNEVNI RED I DANA  početak 12:00 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  11:00 -12:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  12:00- 13:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  – Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja  

  – Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN 

  SVEČANA VEČER UZ DRUŽENJE I ZABAVU

   

   

   

  DNEVNI RED OBUKE  DRUGOG DANA početak 9:30 h

   

   

   

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  – Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja  

  – Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

   

   

   

   

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

   

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________