• jun
  16

  Time: 16 i 17 JUNI 2017.

  Location: Hotel „HOLIDAY“ Sarajevo

  OBUKA KANDIDATA  ZA PRIPREMU POLAGANJA

  STRUČNOG  UPRAVNOG  ISPITA

  16 i 17 JUNI 2017. godine, Hotel „HOLIDAYSarajevo

  Želeći olakšati polaganje stručnog upravnog ispita kandidatima sa srednjom, višom i visokom školskom spremom, Agencija APKE Sarajevo pokreće cikluse obuke kandidata za pripremu polaganja stručnog upravnog ispita za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

  Obukom će u potpunosti biti obuhvaćeno gradivo za spremanje stručnog upravnog ispita za sve stepene stručne spreme.

  Kao polazna osnova za program obuke korišteni su Programi stručnog upravnog ispita za pripravnike i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine, Program stručnog ispita za namještenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao odluke i pravilnici o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita.

  Bitno je istaknuti da je u okviru obuke planirana simulacija tj. realizacija praktičnih vježbi (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita.

  CILJNA SKUPINA:

  Obuka je namijenjena pripravnicima, volonterima, svim državnim i lokalnim (područnim) službenicima, kao i djelatnicima pravnih osoba s javnim ovlastima koji su obavezni položiti stručni ispit.

  Napominjemo da će se na obuci posebno istaknuti bitni dijelovi koji su obuhvaćeni programima polaganja stručnog upravnog ispita, a koji su osnova za pripremanje polaganja stručnog ispita.

  Obuka može poslužiti i kao podsjetnik i drugim licima i državnim službenicima i zaposlenicima u svakodnevnom radu te za pripremu drugih ispita (javnih, pravosudnih, itd ….).

  TEME OBUKE:
  1.Osnove ustavnog sistema (Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine),
  2.Organizacija organa uprave
  (Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine),
  3.Upravni postupak
  i upravni spor (svi nivoi vlasti),
  4.Radni odnosi u organima
  uprave (svi nivoi vlasti),

  • Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u organima uprave (svi nivoi vlasti),
  • Osnove evropskih integracija

  PREDAVAČI:

  Obuku će izvoditi članovi/ispitivači Komisije za polaganje stručnih ispita Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, eminentni stručnjaci i lica iz prakse;

  • Emir Mehmedović – član komisije za polaganje stručnog ispita za nivo BiH i glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Željko Škarica – član komisije za polaganje stručnog ispita za nivo Federacije BiH i glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Vesna Budimir, član komisije za polaganje stručnog ispita za nivo BiH i sudija Ustavnog suda FBiH,
  • Sanja Jokić, član komisije za polaganje stručnog ispita za nivo BiH i sekretar Ministarstva finansija i trezora BiH,
  • Ines Krtalić, član komisije za polaganje stručnog ispita za nivo BiH i šefica kabineta ministra pravde BiH…

  POČETAK (I CIKLUSA) OBUKE:

  Jedan ciklus obuke traje dva dana, s tim što I ciklus obuke počinje od 16. do 17. 6.2017.godine (PETAK I SUBOTA). Registracija od 13.30 do 14:00 početak prvog dana, petak u 14:00 h 18:30, drugog dana početak u 9:00 h do 18:15

  ZAŠTO JE BITNO DA SE PRIJAVITE NA OBUKU?!

  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko pripreme i polaganja stručnog upravnog ispita, te da u pripremi za polaganje i dalje u svom radu, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

  ZATO što će predavači koji rade kao članovi komisija i generalno na praćenju i primjeni normi zakona i podzakonskih akata, ukazati na uočene greške koje najčešće kandidati prave pri polaganju ispita.

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse, istaknuti sve dobre i loše primjere iz prakse i dati prijedloge u budućem radu.

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  285,00 KM po jednom učesniku;

  265,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  180,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

  Prijave učesnika iz različitih subjekata tj. organizacija ili neformalna grupa, kolega i tome sl a koji se organizuju kao grupa prilikom prijave, također će podlijegati popustu 265,00 KM. 

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana obuke, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na obuci).

  Pored navednog za sve učesnike obuke obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) modeli svih akata neophodnih za upravne postupke i interne procedure za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati obuci uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba. Broj učesnika je ograničen. 

  Za učesnike obuke koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je popust za smještaj -40%. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „HOLIDAY“ Sarajevo tel. 033/288 -200 ili na E-mail: marketing2@hotelholiday.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici obuke.

  CERTIFIKATI
  Po završetku obuke, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju obuke.

  Program obuke i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba

  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 863-446, ili 061/849-330.

  NARUDŽBENICA: POZIV ZA STRUČNI UPRAVNI ISPIT 2017