• apr
  20

  Time: 9:00

  Location: MOSTAR - SARAJEVO

  Agencija APKE Sarajevo Vas poziva na savjetovanje o novom Zakonu PIO/MIO Federacije BiH  kao i izmjenama i dopunama Zakona iz oblasti radnog zakonodavstva (novi zakoni, izmjene i dopune postojećih kao i aktualeni kolektivni ugovori.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno prvenstveno: odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine na predmetnim poslovima, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika.  

   

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne ključne novine u zakonu PIO/MIO kao i nove odredbe izmjena i dopuna zakona iz radnog zakonodavstva, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika resornog ministarstva i zavoda, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. 

  Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa ispravnog tumačenja novih propisa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

   

  PREDAVAČI:  

   

  Nermina Vučković, savjetnik generalnog direktora – Federalnog zavoda MIO-PIO;

  Mr. Kenan Spahić, pomoćnik ministra – Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  -I- NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH:

   

  • Osnovne RAZLIKE u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;
  • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Minimalna granica za odlazak u penziju;
  • Prijevremena penzija;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Minimalna i zajamčenapenzija;
  • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;
  • ŠTA JEstaž osiguranja sa efektivnim trajanje;
  • ŠTA JEstaž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
  • ŠTA JE poseban st;
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
  • Prijevremena starosna penzija (uslovi);
  • Invalidska penzija
  • Porodičnapenzija
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa
  • Pitanja i odgovori.

  POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU:

  1. Da li uvjerenja po č 169 ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične

  evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz?

  1. Do sada se upisivao radni stažu jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po    

  novom Zakonu o PIO?

   

  1. Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, “deficitarno zanimanjeda li se ostvarenje

  penzije/mirovine zamrzava?

  1. Šta se podrazumjeva pod pojmom “radni vijek?
  2. Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
  3. Uticaj posebnog staža (pripadnost ARBiH) na visinu penzije. Da li isti umanjuje visinu penzije ili ne?
  4. Kao dokaz o radnom stažu umjesto radničke knjižice kojim dokumentom se može priznati ukupan radni staž?
  5. Koje se sve potvrde mogu tražiti i dobiti od Federalnog zavoda MIO-PIO u cilju regulisanja prava iz PIO/MIO?

   

  -II-  AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA U BIH:

   

  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Primjena povoljnijeg prava
  • Prijava na obavezna osiguranja
  • Dužina korištenja godišnjeg odmora
  • Plaća i radni učinak
  • Najniža plaća
  • Prestanak radnog odnosa
  • Ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
  • Kolektivno pregovaranje
  • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
  • Kaznene odredbe

   

   -III- KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE:

   

  • Prava i obavezedržavnih službenika i namještenika u skladu sa novim kolektivnim ugovorom; 
  • Sindikalno djelovanje sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovinepo novom kolektivnom ugovoru; 
  • Proces pružanja besplatne pravne pomoći članovima Samostalnog sindikata;
  • Uloga i značaj Samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija u skladu sa ugovorom u donošenju (Zakona, podzakoskih akata i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji),a koji regulišu prava i obaveze iz radnih odnosa;
  • Intervencije sindikata u konkretnim slučajevima koje se mogu poduzimati (faze postupka);
  • Primjeri nepoštivanja kolektivnog ugovora od strane poslodavca, koji je bez učešća sindikata donosio unutrašnje akte-pravilnike o unutrašnjoj organizaciji (SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA)

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:00

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: (sa uključenim PDV-om)

  185,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  140,00 KM po osobi za predplatnike na časopis BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  Kotizacija uključuje: 

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). 

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen. 

   

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  Zaokružiti grad MOSTAR -SARAJEVO

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________ 4.______________________________

  2._______________________________________ 5.______________________________

  3._______________________________________ 6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________2018 godine                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

   

   NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH

  AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA U BIH

   

  20 APRIL 2018. godine  Intera tehnološki parkMOSTAR

  1. APRIL 2018. godineHotel „GRANDSARAJEVO

   

   

  Svrha obuke :  

  NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH

  AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Intera tehnološki parkMOSTAR

  Hotel „GRANDSARAJEVO

   

  Datum održavanja: 20 APRIL 2018. godine  Intera tehnološki parkMOSTAR

  26. APRIL 2018. godine Hotel „GRANDSARAJEVO

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  Početak 9:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  8:30 -9:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:00- 10:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  – Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja  

  – Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  10:30-10:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  10:45-12:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:00-13:00 PAUZA – RUČAK
  13:00-14:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – Bitnosti

  14:30-15:00 PAUZA UZ KAFU
  15:00-16:00

   

  ČETVRTI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – DISKUSIJA PITANJA I ODGOVORI 

  16:00 KRAJ ZAKLJUČCI