• nov
  28

  Time: 9:30

  Location: HOTEL EUROPE SARAJEVO

  28.NOVEMBAR 2019. godine, HOTEL „EUROPE” – SARAJEVO

   

  U službenim novinama Federacije BiH objavljen je novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 73/19), a isti je stupio na snagu 14.10.2019. godine.

  Pravilnik je u obaveznoj primjeni od 01.01.2020. godine u svim federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama, te u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti i njihovim stručnim i drugim službama i tijelima, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera u Federaciji BiH.

  Naime po prvi put se na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno uređuje pitanje upotrebe faksimila, postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, odnosno upravnih organizacija i drugo. Na savjetovanju će inspektori govoriti i o nizu drugih noviteta kao i uočenih slabosti i grešaka organa koji su pravili ili prave u vršenju kancelarijskog polovanja, s tim u vezi, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednom Pravilniku.

  PREDAVAČI: 

  • Željko Škarica – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 73/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • ŠTA JE ELKTRONSKI POTPIS;
  • ŠTA JE ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU)
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke, tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

    POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je PDV.  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju). SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga Uredsko – kancelarijsko poslovanje, AUTORA: Mensur Hadžimusić po cijeni od 20 KM; kao i knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM. 

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 73/19), koji je stupio na snagu 10.2019. godine, a u obaveznoj primjeni od 01.01.2020 godine;
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd..);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju (upisnik prvostepenih akata, upis drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  Knjiga naziv:____________________________________________________broj primjeraka_____

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

   Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

  Dana________ 2019. godine                                                          Pečat i potpis odgovornog lica

  PLAN I PROGRAM

   ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2019 GODINU IZ

  ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG  POSLOVANJA

  ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

   

  HOTEL „EUROPE” – SARAJEVO

   

   

   

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: HOTEL „EUROPE”  SARAJEVO
  Datum održavanja: 28.11.2019. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije

   

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI