• jan
  28

  Time: 11:00

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad

  JAVNE NABAVKE

  VELIKI DVODNEVNI SEMINAR

  28.29. januar 2016. godine,

  HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad 

  71000 Sarajevo

  PLAN I PROGRAM

  NARUDŽBENICA

  Uvažavajući stvarne potrebe ugovornih organa, odnosno komisija za provedbu nabavnih postupaka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a tako i potrebe ponuđača, namjera nam je da učesnicima seminara pružimo potpunu teoretsku i praktičnu obuku koju ćemo prikazati kroz provedbu jednog cjelokupnog postupka nabavke, kako bi već na narednom postupku koji će provoditi ili na kojem će se prijaviti kao ponuđači bili spremni prihvatiti sve izazove i neizvjesnosti koje se mogu pojaviti u toku provedbe.

  Kao ogledni primjer, odlučili smo prezentovati “Otvoreni postupak”, kao jedan od postupaka koji pruža najveće mogućnosti za prezentaciju, ali i kao postupak koji, zbog svoje transparentnosti, načina izrade tenderske dokumentacije, pažnje potrebne pri odabiru kriterija i podkriterija za vrjednovanje, visokog vrijednosnog razreda u kojem je njegova provedba obavezna, otvara mogućnost učešća velikog broja ponuđača sa velikim finansijskim interesima, koji u ostvarenju istih, također, prate sve zakonske mogućnosti, pa tako i nedostatke i stručno ih koriste u proceduralnom smislu, što osobama koje rade na provedbi postupaka, ako nisu savladali nabavnu materiju ili nemaju neophodnu sigurnost, može stvoriti velike probleme u samom postupku, koji se onda reprodukuju u nemogućnost zaključenja ugovora i nemogućnost nabavke potrebnih roba, usluga ili radova za svoj ugovorni organ, čime se dolazi u situaciju neugodnosti na radnom mjestu, pritisaka nadređenih rukovodilaca, te manjka samopouzdanja u obavljanju posla. Posljedice su višestruke…..

  Zbog toga, pozivamo Vas da se prijavite na ovaj Seminar, da se maksimalno uključite u diskusiju i postavljate pitanja. Ni jedno pitanje nemojte smatrati nepotrebnim, jer ćete Vi riješiti svoje dileme, a istovremeno ćete i ostalim učesnicima seminara pružiti mogućnost za novo iskustvo, pa tako i oni Vama, sa svojim nedoumicama. Mi ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja, a ako se desi da za neko nemamo odgovor na seminaru, preuzimamo obavezu da Vam u najkraćem mogućem roku pribavimo odgovor i kontaktiramo Vas telefonom ili na drugi način, prema Vašem izboru, kako biste dobili odgovor na postavljeno pitanje ili dilemu.

  – PROGRAM SEMINARA –

  – I dio- Početak seminara:

  • Uvodno izlaganje
  • Opšti osvrt na novi ZJN BiH (“Sl. glasnik BiH” broj 39/14)
  • Kratko poređenje sa “starim ZJN” (“Sl. glasnik BiH” broj 49/04), identifikacija osnovnih razlika

  –  II dio- Opšta pripremna faza procesa nabavki:

  • Priprema i izrada plana nabavki, te način njegovog usvajanja
  • Imenovanje komisije za nabavke
  • Sastav izjave komisije iz člana 11. ZJN o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanje sukoba interesa

  III dio- Priprema i provedba postupka i način izrade dokumenata koji se pojavlju u postupku:

  • Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (pravni osnov i obavezni elementi odluke)

  Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski broj. 4302447020000, Statistički broj.4302447020000

  • Način odabira nabavnog postupka prema zakonskim uslovima i predmetu nabavke
  • Priprema, način i rok izrade tenderske dokumentacije (odabir kvalifikacionih uslova za ponuđače, odabir kriterija i podkriterija, rokovi, sadržaj tenderske dokumentacije, specifikacija i količina predmeta nabavke, obrazac za cijenu ponude, period važenja ponude, garancije uz ponudu, ankeksi TD…..)
  • Objava obavještenja na portalu Agencije za javne nabavke i u Službenom glasniku BiH (praktičan prikaz rada u sistemu- aplikaciji EJN)
  • Preuzimanje tenderske dokumentacije (načini dostupnosti u skladu sa podzakonskim aktima)
  • Pojašnjenje tenderske dokumentacije
  • Priprema ponude
  • Način dostave ponude, izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude
  • Sadržaj ponude
  • Predaja i prijem ponuda
  • Otvaranje ponuda (način rada komisije za nabavke, obrazac zapisnika sa otvaranja ponuda, obavezni elementi….)
  • Računska provjera ponude, način ispravke računskih greški, objašnjenje neprirodno niske cijene
  • Analiza i ocjena ponuda (način rada komisije za nabavke, poređenje cijena ponuda, obrazac zapisnika o analizi i ocjeni ponuda, preporuka komisije za nabavke, obavezni elementi…)
  • Uvid u ponude učesnika postupka (dužnosti ugovornog organa i prava ponuđača, rokovi, povjerljive informacije….)
  • Odluka o dodjeli ugovora ili odluka o poništenju postupka (obrazac i obavezni elementi…)
  • Obavještenje ponuđačima o ishodu postupka (dodjela ugovora ili poništenje, rokovi….)
  • Zaštita prava ponuđača (procedura i način podnošenja žalbe, rokovi, postupanje URŽ….)

  IV dio- OKONČANJE POSTUPKA

  • Priprema ugovora (primjena Zakona o obligacionim odnosima i ostalih predmetnih zakona, unošenje u ugovor bitnih elemenata navedenih u TD….)
  • Zaključenje ugovora sa odabranim ponuđačem i rok za zaključenje ugovora
  • Objava obavještenja o ishodu postupka- dodjela ugovora ili poništenje postupka (praktičan prikaz rada u sistemu- aplikaciji EJN)
  • Izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH o provedenom postupku nabavke (praktičan prikaz rada u sistemu- aplikaciji EJN)
  • Upravni ugovor (bitni elementi, nadzor i tome sl.)

  POČETAK SEMINARA: 11:00 h 28.1.2016. godine

  PREDAVAČI:

  • Dževad Nekić dipl. ecc, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;
  • Mr. sci. Edvin Šarić Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Nikolina Silak član Ureda za razmatranje žalbi BiH;
  • Dr. Tarik Rahić ekspert u oblasti javnih nabavki;
  • Fuad Kozadra dipl. ecc., Certificirani treneri Agencije za javne nabavke BiH i TOT projekta EK;
  • Anes Kaleta dipl. pravnik Certificirani trener Agencije

  KOTIZACIJA: Po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije je uključen porez. Kotizacija uključuje (radni materijal, modeli izrađeni na seminaru,  Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem i zajednički ručak drugog dana seminara, certifikat o uspješno odslušanom seminaru.Cijeneći da je broj učesnika ograničen ispred jednog pravnog lica moguće je prijaviti max tri učesnika.Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba  Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330.

  Za učesnike seminara koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je popust za smještaj u iznosu od 20%. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji hotela sa pozivom na popust 20% dogovoren od strane Agencije Apke sa upravom Hotela EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Sarajevo.

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE DVODNEVNOM SEMINARU PRIMJENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIH PROVEDBENIH PROPISA???!!! ZATO ŠTO će predavači kao lica iz prakse koja su učestvovala na donošenju i primjeni starog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i donošenju novog Zakona, istaknuti ključne novosti novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa u odnosu na stari Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

  Poseban akcenat će biti na postupcima male vrijednosti direktni sporazum, konkurentski zahtjev za dostavu ponuda kao i otvoreni postupak. 

  ZATO ŠTO će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno prdstavnici Ureda za reviziju ukazati na dosad uočene zlupotrebe Zakona kao i kršenje normi uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz revizije.

  ZATO ŠTO će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno prdstavnici Ureda za reviziju, dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa.

  ZATO ŠTO će predavači koji rade u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine dati jasne primjere grešaka koje prave ugovorni organi u primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Istaknuti koje su to apsloutne i relativne povrede Zakona, istaknuti pozitivne i negativne primjere, i dati svoje stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki. 

  ZATO ŠTO ćete u početku fiskalne godine i prvoj primjeni novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa, od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne primjere kako da ne radite i ne kršite norme Zakona i podzakonskih akata, ta da u toku 2015. godine i dalje, izbjegnete greške, identificirate i spriječite  potencijalne zloupotrebe unutar i van ugovornog organa.

  PLAN I PROGRAM

  NARUDŽBENICA