• jun
  28

  Time: 12:00

  Location: Sarajevo hotel GRAND

  Zbog ograničenog broja polaznika obuke zasnovanog na članu 5. stavu 5. pravilnika o obuci službenika za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, br. 08/18, u daljem tekstu: Pravilnik), te u skladu sa velikim interesom i zahtjevima rukovodioca i predstavnika ugovornih organa Bosne i Hercegovine i ponuđača, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) je organizovala I ciklus predobuke službenika za javne nabavke i članove komisije.

   

  Cilj predobuke je sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

  Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predvače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na primjere iz prakse.

   

  PREDAVAČI: 

   

  • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, interni i eksterni konsultant Agencije i institucija BiH;
  • Branka Mujezinović-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH uposlenik JP Ceste Federacije BiH;
  • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH specijaliziran za javne nabavke;
  • Jasmin Pilica-zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;
  • Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh-ekspert za elektronske javne nabavke, AJN BIH;

   

  TEME I DANA: MODUL 1-2

   

  MODLU-1 PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

  • Planiranje nabavki,
  • Istraživanje tržišta,
  • Interne procedure u ugovornom organu,
  • Svrsishodnost javne nabavke, sa obrazloženjem,
  • Načela javnih nabavki,
  • Definicija pojmova javnih nabavki,
  • Obaveza primjene Zakona o javnim nabavkama,
  • Izuzeća od primjena Zakona o javnim nabavkama,
  • Povjerljivost,
  • Vrijednosni razredi i procijenjena vrijednost javne nabavke,
  • Uslovi za početak postupaka javne nabavke (plan nabavki, odluka o pokretanju postupka javne nabavke),
  • Uslovi za primjenu postupaka javnih nabavki,

   

  MODUL-2 PREDAVAČ: Branka Mujezinović, dipl. ecc;

  • Vrste postupaka javnih nabavki:
  1. a) Otvoreni postupak;
  2. b) Ograničeni postupak;
  3. c) Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci;
  4. d) Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;
  5. e) Takmičarski dijalog;
  • Okvirni sporazum;
  • Konkurs za izradu idejnog rješenja;

   

  • Vrste postupka za dodjelu ugovora male vrijednosti:
  1. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda;
  2. Direktni sporazum;
  • Obavještenja u postupcima javnih nabavki;
  • Rokovi u postupku javnih nabavki;
  • Obaveze ugovornog organa po završetku postupka;
  • Sektorski ugovorni organi;

  TEME II DANA: MODUL 3-5

   

  MODUL-3 PREDAVAČ:Sanel Nezirić dipl. pravnik;

  • Kvalifikacija kandidata i ponuđača:
  1. a) Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača;
  2. b) Lična sposobnost;
  3. c) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti;
  4. d) Ekonomska i finansijska sposobnost;
  5. e) Tehnička i profesionalna sposobnost;
  6. f) Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa i korupcije;
  • Tenderska dokumentacija:
  1. a) Neophodne informacije;
  2. b) Tehničke specifikacije;
  3. c) Specifičnosti u vezi predmeta nabavke;
  4. d) Preuzimanje tenderske dokumentacije;
  5. e) Pojašnjenje tenderske dokumentacije;
  • Ponuda:
  1. a) Priprema i sadržaj ponude;
  2. b) Alternativna ponuda;
  3. c) Period važenja i garancije na ponudu;
  4. d) Grupa ponuđača/kandidata;
  • Evaluacija ponude:
  1. a) Otvaranje ponuda;
  2. b) Kriterijumi za dodjelu ugovora i ocjena ponuda;
  3. c) Neprirodno niska ponuđena cijena;
  4. d) Preferencijalni tretman domaćeg;
  5. e) Razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponude;
  • Ishod postupka javne nabavke:
  1. a) Prestanak postupka javne nabavke;
  2. b) Odluka o izboru i odluka o poništenju;
  3. c) Obavještavanje kandidata i ponuđača o rezultatima;
  4. d) Ugovori;
  5. e) Podugovaranje;
  • Postupak pravne zaštite:
  1. a) Pravna zaštita pred ugovornim organom;
  2. b) Pravna zaštita pred Kancelarijom za razmatranje žalbi;
  3. c) Sudska zaštita;

   

  MODUL-4- PREDAVAČ: Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;

  • Institucije za praćenje primjene zakona:
  1. a) Agencija za javne nabavke;
  2. b) Ured za razmatranje žalbi;
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2017. i predrevizije god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki (najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora);

   

  MODUL -5 – PREDAVAČ: Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh;

  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-aukcije u sistemu javnih nabavki demonstracija:

   

  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;
  • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije,
  • Zapisnici o e-Aukciji;
  • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija;
  • Završetak e-Aukcije;
  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima;
  • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije;
  • Vježbe sprovođenja postupaka javnih nabavki;

   

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE – DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

   

  ZATO što ćete na savjetovanju steći osnovna i ključna znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, neophodne prilikom provjere znanja od strane Agencije za javne nabavke;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine konkretno predstavnici Ureda za reviziju također, ukazati na uočene nepravilnosti u 2017. i predrevizije u 2018. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E-aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E-aukcije, te da u svom radu u toku 2018. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd.,

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 28.06.2017. godine, registracija od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  235,00 KM po jednom učesniku;

  210,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  190,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo Priručnik za elektronsku aukciju autora Almina Vehabovića i Edvina Šarića koje pokriva sve što trebate znati o e-Aukciji.

  U Priručniku su detaljno objašnjenje odredbe Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, pojašnjenje sve nedoumice koje ugovorni organi imaju prilikom provođenja auckije a ponuđači prilikom učešća u aukciji, te ilustrovano prikazan način provođenja i učešća u aukciji na Portalu javnih nabavki.

  Uz Priručnik radi lakše primjene izrađen je i CD sa audio-vizuelnim prikazom provođenja aukcije i to sa aspekta ugovornog organa i učestvovanja u aukciji sa strane ponuđača na Portalu javnih nabavki. Na CD-u može se pogledati na koji način ugovorni organ provodi aukciju u postupku javne nabavke te na koji način ponuđač učestvuje u aukciji.

  Kroz tri primjera prikazano je na koji način se aukcija provodi u postupku nabavke u kojem je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena, zatim u postupku nabavke u kojem je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda, te u postupku nabavke koji je podijeljen na lotove. Za ponuđače je prikazan i način učešća u više aukcija u isto vrijeme.

   

  Cijena ovog jedinstvenog seta (Priručnika za elektronsku aukciju sa CD-om) je 60,00 KM sa PDV-om.

  POSEBNA PONUDA: Uz prijavu na seminar „I CIKLUS PREDOBUKE ZA STICANJE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I ČLANOVE KOMISIJE“ Priručnik za elektronsku aukciju sa CD-om može biti Vaše za samo 30,00 KM.

  Za više informacija, posjetite: PRIRUČNIK 

  Za učesnike savjetovanja koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj po cijenama već od 55,00 KM po osobi/noći i uključuju PDV i boravišne takse. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „GRAND“ Sarajevo tel. 033/563-444 ili na Email:booking@hotelgrand.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela. Troškove smještaja snose učesnici savjetovanja.

   

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

    PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

    

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________                             

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________

  NARUDŽBENICA
  ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ________________(upišite broj)

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

             

   

  Dana___________2018. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica