• maj
  22

  Time: 22. i 23. 6. 2017. godine

  Location: VLAŠIĆ Hotel “PAHULJICA”

  JAVNE NABAVKEDVODNEVNO SAVJETOVANJE

  22. i 23. 6. 2017. godine,

  VLAŠIĆ Hotel “PAHULJICA”

  Temeljem iznesenih zahtjeva od rukovodioca i predstavnika ugovornih organa i ponuđača, na stručnim savjetovanjima tokom 2016. i 2017. godine u organizaciji ove Agencije, a koji se odnose na primjenu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) kao i donesenih podzakonskih akata, ovim putem Vas pozivamo na veliko dvodnevno stručno savjetovanje u oblasti javnih nabavki uz akcenat na primjere iz prakse.

  PREDAVAČI: 

  • Hajrudin Buza pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh, ekspert za elektronske javne nabavke, AJN BIH;
  • Sanel Nezirić dipl. pravnik, Advokat, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

  TEME: I dan:

  • PROVOĐENJE E – AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI DEMONSTRACIJA (pravila i obaveze kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”, izmjena i otkazivanje e-Aukcije; zakazivanje i provođenje e-Aukcije u postupcima koji su podijeljeni na lotove, generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, koji akti se donose u e-Aukciji, objašnjenje validacija u e-Aukciji, neprirodno niska cijena u postupku e-Aukcije; Almin Vehabović
  • PRAKTIČNI PRIMJERI IZ PRAKSE, samostalnost u provođenju postupaka javnih nabavki, odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima, uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu); Edvin Šarić

  TEME: II dan:

  • PRAKTIČNI PRIMJERI IZ PRAKSE, nabavka neprioritetnih usluga (hotelske usluge, restorani, seminari, uz posebne primjere nabavki u javnim preduzećima i školstvu, dodatno ugovaranje; Hajrudin Buza
  • ŠTA ČLANOVI KOMISIJE MORAJU POŠTIVATI U SVOM RADU, SPECIFIČNE SITUACIJE U KOJIMA SU SE NALAZILI SAMI PREDAVAČI, (rad komisije za javne nabavke, zamjenski članovi, mogućnosti članova komisije za nabavke u malim ugovornim organima, kvorum, odgovornost članova komisije za javne nabavke, stav revizije); PRIMJERI IZ PRAKSE- Hajrudin Buza, Edvin Šarić
  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE postupak ugovornog organa po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka; Sanel Nezirić
  • INTERESANTNA PITANJA KOJA SU POSTAVLJALI UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI AGENCIJI ZA JAVNE NABAVKE, PRIMJERI RJEŠENJA URŽ I PRESUDA SUDA BIH (odgovori, isticanje najčešćih greški  u postupcima javnih nabavki); PRIMJERI IZ PRAKSE- Sanel Nezirić, Hajrudin Buza, Edvin Šarić

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE – DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E – aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E- aukcije, te da u svom radu u toku 2017. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške.

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd,

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

  ZATO što će Konsultan Agencije izložiti situacije i primjere negativnih revizorskih izvještaja u postupcima javnih nabavki, kao i postupanje nadležnih tužilaštava po istim (odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima).

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

  POČETAK SAVJETOVANJA: 22.06.2017. godine, registracija i ručak od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  195,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  110,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

  U cijenu kotizacije uključen je PDV.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak prvog dana i zajednički ručak drugog dana, korištenje bazena, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

   Za učesnike savjetovanja obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji hotela Pahuljica tel. 030/540-022 ili na E-mail recepcija@pahuljica.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici. Broj učesnika je ograničen. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ČETIRI učesnika. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba  Program savjetovanja i obrazac za „online“  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 863-446, ili 061/849-330.

  NARUDŽBENICA: POZIV JAVNE NABAVKE 22.23 pahuljica