• mar
  31

  Time: 11:00

  Location: Hotel: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad

  JAVNE NABAVKE

  DVODNEVNI SEMINAR  31. mart – 1. april 2016. godine,

  Hotel: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad 

  71000 Sarajevo

  Uvažavajući stvarne potrebe i zahtjeve, ugovornih organa, odnosno članova komisija u istim, kao i lica čije su aktivnosti  usko vezane za  postupke  nabavki, iznesene na predhodnim seminarima 2015. i 2016. godine u organizaciji ove Agencije, organizovali smo ovaj seminar s namjerom da pružimo praktičnu obuku i ponudimo konkretne odgovore odnosno  riješimo vaše dileme u primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i podzakonskih akata donesenim na osnovu navedenog Zakona.

  PREDAVAČI: 

  1. sci. Edvin Šarić Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  2. Nedžad Hajtić dipl.ecc, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;
  3. Sanja Ćubela dipl. pravnik, direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;
  4. Šejla Omanović URŽ/KRŽ BiH – akreditovani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  5. Anes Kaleta dipl. pravnik Certificirani trener Agencije;

  TEME:

  – I dio – Početak seminara – opšta pripremna faza procesa nabavki:

  1. KORACI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – Osnovne faze u provedbi jednog postupka javne nabavke: Pripremna faza; Faza provedbe postupka; Faza okončanja postupka; Faza ugovoranja; Završna faza; Pravna zaštita; Nabavke neprioritetnih usluga iz Aneksa II dio B, postupak ugovaranja; EJN nabavke.

  –  II dio – Planiranje, kreiranje specifikacija, kreiranje td, kvalifikacije, evaluacija, rad komisija, analiza ponuda, izbor ponuđača, sastavljanje ugovora, realizacija ugovora:

  1. USPOSTAVA EFIKASNOG SISTEM INTERNIH KONTROLA PO SVIM FAZAMA PROCESA JAVNIH NABAVKI – (planiranje, kreiranje specifikacija, kreiranje td, kvalifikacije, evaluacija, rad komisija, analiza ponuda, izbor ponuđača, sastavljanje ugovora, realizacija ugovora….)

  Suština ovog dijela je u tome da se daju inputi na koji način treba biti uspostavljen sistem internih kontrola u fazama postupka javnih nabavki kroz praktičnu primjenu uz identifikovanje rizika nastanka nepravilnosti i greške sa kojim se može suočiti  ugovorni organ po fazama i načini otklanjanja ili smanjenja tih rizika. (Važnost uspostave efikasnog sistema internih kontrola, Model sistema internih kontrola COSO)

  – III dio – žalba, postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor:

  1. PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – žalba, postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju (sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata), postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava.

  Pozivamo Vas da se prijavite na ovaj seminar, da se maksimalno uključite u diskusiju i te Vam dajemo mogućnost da nam pismeno dostavite sva vaša pitanja i iskustva, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na samom Seminaru.

  Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski broj. 4302447020000, Statistički broj.4302447020000

  Ni jedno pitanje nemojte smatrati nepotrebnim, jer ćete Vi riješiti svoje dileme, a istovremeno ćete i ostalim učesnicima seminara pružiti mogućnost da i oni rješe svoje.

  POČETAK SEMINARA: 11:00 h 31. mart 2016. godine

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE DVODNEVNOM SEMINARU PRIMJENE

  NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIH PROVEDBENIH PROPISA???!!!

  ZATO ŠTO će predavači kao lica iz prakse istaknuti ključne probleme novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa. Poseban akcenat će biti na postupcima male vrijednosti direktni sporazum, konkurentski zahtjev za dostavu ponuda kao i otvoreni postupak. Istaknut će se predložene izmjene i dopune Zakona i podzakonskih akta.

  ZATO ŠTO će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Ureda za reviziju, URŽ-a BIH i AJN BIH ukazati na dosad uočene probleme i kršenje Zakona uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz revizije i rada URŽ-a BIH i AJN BIH. Istaknut će se moguće implikacije na započete procese nabavki vazano za započete izmjene ZJN-a u Parlamentu BiH. S tim u vezi akcenat će biti dat i na uspostavu efikasnog sistema internih kontrola u procesu javnih nabavki. Uspostavom tog sistema  ugovorni organ će stvoriti uslove za smanjenje rizika i nastanka greške i nepravilnosti u samom procesu javnih nabavki, a efekti funkcionisanja tog sistema bi se trebali odraziti na povećanje transparentnosti i konkuretnosti a samim tim i povećanje finansijskih efekata provedenih procedura javnih nabavki. Svim učesnicima seminara u elektronskoj formi će biti dostavljene interne procedure javnih nabavki u ugovornom organu u dva modela 1. Interne procedure za složene/velike ugovorne organe i 2. Interne procedure za jednostavne/male ugovorne organe 

  KOTIZACIJA: Po učesniku 195,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija iznosi 175,00 KM po učesniku. U cijenu kotizacije je uključen porez. Kotizacija uključuje (Radni materijal, modele akata i internih procedura x2, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana seminara, certifikat o uspješno odslušanom seminaru.

  Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno TRI učesnika.  Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba. Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330. ili upitima na E-mail: info@apke.ba

  Za učesnike seminara koji dolaze van Sarajeva, obezbijeđen je popust za smještaj u iznosu od 20%. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji hotela sa pozivom na popust 20% dogovoren od strane Agencije Apke sa upravom Hotela EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Sarajevo.

  PLAN I PROGRAM

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA) : APKE – POZIV JN BIH mart 2016