• jan
  29

  Time: 10:00

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad 71000 Sarajevo

  INTERAKTIVNI  SEMINAR

  Novi Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

  Petak 29.1.2016. godine,

  HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad  71000 Sarajevo

  APKE – agencija za pravni konsalting i edukaciju,vas poziva na jednodnevni interaktivni seminar na temu “Novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine”.

  Usvajanje novog Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 62/15), koji je je stupio na snagu 20. augusta 2015.god., dovelo je do izmjene brojnih instituta radno-pravnih odnosa, koje su poslodavci, u što kraćem roku dužni uskladiti i praktično primjenjivati.

  Usvajanje novog Zakona pratilo je mnogo nejasnoća koje su ostale aktuelne i nakon njegovog stupanja na snagu.

  Cilj APKE Seminara je da kroz interakciju sa učesnicima pojasni osnovne izmjene starog Zakona o radu FBiH u odnosu na novi Zakon, kao i kroz praktične i konkretne odgovore pomoći poslodavcima  da svoje obaveze usklade sa odredbama novog Zakona o radu FBiH.

  SEMINAR JE NAMIJENJEN: Članovima uprava društava i ustanova, vlasnicima kompanija, obrtnicima, zaposlenicima u pravnim odjelima, knjigovođama, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima radničkih vijeća, bankama i dr. zainteresovanim institucijama.

  PREDAVAČI:  

  • Mensur Bektić dipl. pravnik – predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Nedim Mehmedbašić dipl. pravnik – kantonalni inspektor rada u Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo;
  • Safudin Čengić – predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Ragib Šišić mr. ecc – Certificirani računovođa i vlasnik Euro-Work finansijsko ekonomskog biroa;

  TEME:

  • Pregled osnovnih izmjena novog Zakona o radu;
  • Novonastale obaveze radnika i poslodavaca;
  • Zaključivanje ugovora o radu;
  • Ukida se li se institut ugovora na neodređeno vrijeme;
  • Osnovni elementi novih ugovora o radu-obavezni i ostali elementi;
  • Posljedice rada bez zaključivanja ugovora o radu;
  • Kako uskladiti postojeće ugovore o radu sa novim zakonom?
  • Rad pripravnika;
  • Privremeni i povremeni poslovi;
  • Ugovor o djelu;
  • Definisanje plaće i naknada, i najniža plaća;
  • Odmori i odsustva;
  • Zaštita radnika;
  • Zaštita trudnica i porodilja;
  • Kontrola bolovanja zaposlenika;
  • Naknada štete;
  • Prestanak ugovora o radu;
  • Otkaz ugovora o radu i otkazni rokovi;
  • Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa;
  • Sudjelovanje radnika u odlučivanju;
  • Kolektivni ugovori;
  • Mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova;
  • Štrajk;
  • Usklađivanje Pravilnika o radu sa novim Zakonom;
  • Kako izraditi novi Pravilnik o radu?-praktični savjeti;
  • Kaznene odredbe;
  • Pitanja i odgovori;

  Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski broj. 4302447020000, Statistički broj. 4302447020000

  POČETAK SEMINARA: 10:00 h

  KOTIZACIJA: Po učesniku 200,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 180,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je porez.Kotizacija uključuje (radni materijal, Welkome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom seminaru).Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno TRI učesnika.

  Program seminara i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni novog Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 62/15);
  • DA bi se upoznali o stavovima i uočenim nepravilnostima od strane inspekcijskih organa;
  • DA bi se upoznali sa novonastalim obavezama radnika i poslodavaca;
  • DA bi se upoznali sa osnovnim elementima novih ugovora o radu (koji su to osnovni a koji obavezni elementi koje mora sadržavati Ugovor o radu prema odredbama Novog Zakona o radu FBiH);
  • DA bi u skladu sa zakonskim odredbama uskladili elemente ugovora o radu koncipiran na odredbama starog zakona sa odredbama Ugovora o radu prema novom Zakonu o radu;
  • DA bi se upoznali sa osnovnim institutima zaštite na radu, sa osnovnim pravim porodilja i trudnica i dr;
  • DA bi se upoznali sa načinima otkazivanja ugvora o radu i otkaznim rokovima;
  • DA biste se upoznali sa načinima i sistemima usklađivanja postojećeg Pravilnika o radu sa novim Zakonom o radu;
  • DA biste praktično naučili kako izraditi novi Pravilnik o radu u skladu sa novim zakonom o radu;
  • DA biste se upoznali sa kaznenim odredbama novog Zakona o radu iz ugla poslodavca;
  • DA biste se upoznali sa kaznenim odredbama novog Zakona o radu iz ugla radnika;
  • DA biste se upoznali sa kaznenim odredbama i određenim nepravilnostima utvrđenim od strane inspekcijskih organa.

  PLAN I PROGRAM

  NARUDŽBENICA