• mar
  21

  Time: 11:00

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD

  Nakon provedenog I i II CIKLUSA PREDOBUKE na kojem su se obrađivala pravila postupaka javnih nabavki, način i norme definiranih prava, dužnosti, odgovornosti učesnika u postupku javne nabavke, pozivamo vas na III ZAVRŠNI CIKLUS PREDOBUKE zasnovanog na članu 5. stavu 5. Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, br. 08/18, u daljem tekstu: Pravilnik), u namjeri da se isključivo na istoj govori o primjerima iz prakse UGOVORNIH ORGANA, PONUĐAČA, Agencije za javne nabavake, Ureda za razmatranje žalbi i suda BiH. S tim u vezi  Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) je organizovala III CIKLUS PREDOBUKE službenika za javne nabavke i članove komisije.

   

  Cilj III CIKLUSA predobuke je obrađivanje institucionalnih nadležnosti i prakse u sistemu javnih nabavki uz sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

  Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na institucionalne nadležnosti.

   

  PREDAVAČI: 

  • Amir Rahmanović-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH i lice iz prakse;
  • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH specijaliziran za javne nabavke;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (ejn.gov.ba)

   

  TEME I DANA: MODUL 1-2

   

  MODUL-1; PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
  • Uslovi za učešće u e-postupku
  • Kreiranje elektronskog postupka;
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
  • Kreiranje ponude
  • Slanje elektronskih ponuda;
  • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda;
  • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
  • Evaluacija ponuda
  • Izmjena rezultata evaluacije
  • Zahtjev za pojašnjenje ponude
  • Otvaranje elektronskih ponuda;
  • Zahtjev za ispravku računske greške;
  • Preporuka za dodjelu/poništenje.
  • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
  • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
  • Tim ponuđača na e-postupku
  • Generisanje enkricipskog ključa i slanje e-ponude
  • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke
  • E-aukcija u postupku sa e-ponudom
  • Kreiranje zapisnika u elektronskom postupku
  • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;

  E-AUKCIJA

  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;
  • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije;
  • Zapisnici o e-Aukciji;
  • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija;
  • Završetak e-Aukcije;
  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima;
  • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije;
  • Vježbe sprovođenja postupaka javnih nabavki.

   

  MODUL-2; PREDAVAČ: Amir Rahmanović – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

   

  OPTIMALNA PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

  • Pravilna izrada tenderske dokumentacije;
  • Planiranje nabavki
  • Uloga komisije za nabavke
  • Utvrđivanje kvalifikacionih kriterija
  • Kriteriji dodjele
  • Garancije u postupku javne nabavke
  • Usmjeravanje pažnje na osjetljive dijelove (detalje) tenderske dokumentacije
  • Priprema aneksa
  • Izrada nacrta ugovora/okvirnog sporazuma
  • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije;
  • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
  • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki.

  OKVIRNI SPORAZUM

  • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma;
  • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma;
  • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke;
  • Koja su dozovoljena odstupanja od procijenjen vrijednosti okvirnog sporazuma (stav AJN)
  • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu;
  • Dostavljanje izvještaja kod okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora.

  OPTIMALNA PRIPREMA PONUDA

  • Priprema prihvatljive ponude
  • Sadržaj ponude (POPUNJAVANJE OBRAZACA)
  • Pisane izjave
  • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-maila, redovne pošte (kada se šta može primijeniti)
  • Period važenja ponude
  • Garancije uz ponudu
  • Upotreba faksimila u pripremi ponude;
  • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa);
  • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda;
  • Izmjena sastava grupe ponuđača;
  • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude);
  • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu;

   EVALUACIJA PONUDA

  • Postupak pregleda i ocjene ponuda;
  • Prava, obaveza i ovlašenja komisije za javne nabavke;

   

  • Na koji način Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i Zakon o finansijskom poslovanju utiču na postupke javnih nabavki;
  • Pojašnjenja neprirodno niskih cijena, kada se ispituju i kako ispravno postupati (stav Suda BiH);
  • Druge najčešće greške koje ugovorni organi prave u postupku ocjene ponuda.

   OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

  • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
  • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
  • Kada se MOŽE poništi postupak nabavke, kada se MOŽE započeti novi postupak nabavke;
  • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
  • Unos izvještaja o provedenim postupcima nabavki i dostavljenje sažetaka obavještenja na objavu u Službeni glasnik BiH.

  GRUPNI RAD -STUDIJE SLUČAJA I DISKUSIJA

   

  TEME II DANA: MODUL 3-4

   

  MODUL-3; PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat

   

  PRIMJERI IZ PRAKSE RADA I STAVOVI INSTITUCIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA:

  • Agencije za javne nabavke;
  • Ureda za razmatranje žalbi BiH.

  PRIMJERI IZ PRAKSE PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UZ OSVRT NA:

  • Postupak ugovornog organa po žalbi;
  • Zahtjev za uvid u dokumentaciju;
  • Sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata;
  • Postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi;
  • Studija slučaja

  PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a UZ OSVRT NA:

  • Iskustva iz prakse i najčešće greške koje prave UO kod pripreme tehničke specifikacije, primjeri loše prakse UO zbog kojih je URŽ poništavao postupke.
  • Studija slučaja

  PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH

  • Spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka;
  • Pravni interes za pokretanje upravnog spora (kako se dokazuje);
  • Ko može pokrenuti upravni spor;
  • Dokazna sredstva;
  • Primjeri iz prakse;
  • Uticaj upravnog spora na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava;
  • Šteta, ko je nadoknađuje;
  • Studija slučaja.

   

  MODUL-4;PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

   

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora.
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Primjeri prakse UO;
  • Primjeri prakse PONUĐAČA;
  • Studija slučaja.

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE – DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

   

  ZATO što ćete na savjetovanju steći osnovna i ključna znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, neophodne prilikom provjere znanja od strane Agencije za javne nabavke;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ukazati na uočene nepravilnosti u 2018. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E-aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja e-Aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje e-Aukcije, kao i o procedurama i institutima ELEKTRONSKE PONUDE, te da u svom radu u toku 2019. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd.,

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 21.03.2019. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  275,00 KM po jednom učesniku;

  230,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  210,00 KM po osobi za učesnike organa i ponuđača koji su odslušali I i II ciklus

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.

   

  Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upišite broj)

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

  Dana___________2019. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima kao ponuđači
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA
  Datum održavanja: 21 I 22. MART  2019. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  PRVOG DANA početak 12:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  11:00 -12:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  12:00- 13:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN

   

   

   

   

   

   

  DNEVNI RED OBUKE 

   

  DRUGOG DANA početak 9:30 h

   

   

   

  VRIJEME:

   

  GLAVNI SADRŽAJI:

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

   

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

   

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________