• okt
  14

  Time: 09:30H

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo

  Petak 14.10.2016. godine, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo

  PREDAVAČI: 

  •  Hadžija Hadžiabdić – zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • dr. Šimun Novaković – zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;
  • Mag. iur. Edvin Šarić – pravni ekspert i consultant Agencije;

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  •  Arhivska terminologija, osnovni pojmovi;
  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Uslovi čuvanja arhivske i registraturne građe (prostor, oprema)
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom: arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki ( dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija nastala tokom likvidacionog postupka, dokumentacija iz procesa privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe (sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa, bezvrijedne arhivske građe).

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava),
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, raspoređivanje i zavođenje akata),
  • Postupak uvođenja DMS-a (dokument menadžment sistem), uloga, značaj elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje.
  •  Zakonska regulativa kancelarijskog poslovanja; Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14), Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15), Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje (signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd);
  • Načela kancelarijskog poslovanja; (načela efikasnosti, načela mat. istine, načela ekonomičnosti itd, primjer ZUP);
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva);
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja

  POČETAK SEMINARA: od 9:30 do 10:00 registracija, početak u 10:00 h  

  KOTIZACIJA: po jednom učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je porez. Kotizacija uključuje (ručak, radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, certifikat o uspješno odslušanom seminaru). Broj učesnika je ograničen. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno četiri učesnika. Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba. Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330 ili upitima na E-mail: info@apke.ba 

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama, ko može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici itd),
  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog DMS sistema,
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni Odluke o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • DA bi se upoznali o obaveznoj primjeni novog Uputstva o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;

  DA bi se upoznali sa  ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga)

  NARUDZBENICA ARHIVSKO POSLOVANJE OKTOBAR 2016

  ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE OKTOBAR 2016 – PLAN