• okt
  07

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  ZAKON O RADU

  („Službene novine FBIH“ br. 26/16) 

  PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

  („Službene novine FBiH“ br. 89/18) 

  PRIMJENA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS

   U JAVNOM SEKTORU U F BiH

  („Službene novine FBiH“ br. 13/19, 19/21 i 53/21) 

  PRIMJENA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

  („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21 i 10/22) 

  PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH (Sužbene novine F  BiH br. 13/18, 90/21 i 19/22)

   

  7.10.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

   

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća, javnih ustanova predstavnika realnog sektora, te velikog broja upita oko primjene gore navedenih zakona u F BIH kao i uredbi i to sa aspekta inspekcijskog postupanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, je odlučila da organizuje savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su upućeni u parlamentarnu proceduru čije se usvajanje očekuje u skorije vrijeme.

  Cilj izmjene i dopune navedenih zakona i uredbi jeste, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

  VRLO BITNO NAPOMENA

  Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, javnim preduzećima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u izmjenama i dopunama gore navedenih zakona uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika Zavoda PIO/MIO i inspekcije, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka odnosno propusta prilikom odjave i procesa prijave u sistem PIO/MIO, što često bude osnova za osnovane sudske sporove.

   

  PREDAVAČ: 

  Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

  Nermina Vučković, savjetnica direktora – Federalnog zavoda PIO/MIO

   

  PREDAVAČ: 

  Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

  ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
  • Primjena najpovoljnijeg prava;
  • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
  • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
  • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (“Službene novine FBiH” broj 13/19, 19/21 i 53/21);
  • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 19/21 i 10/22);
  • Mogućnost ugovaranja probnog rada;

  ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU I VRSTE UGOVORA

  • Ugovori sa zasnivanjem radnog odnosa;
  • Ugovori bez zasnivanja radnog odnosa;
  • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
  • Angažman radnika putem studentskih servisa;
  • Ugovor o poslovnoj saradnji u svrhu angažovanja radnika;
  • Obavezni elementi zaključenog ugovora o radu;
  • Prijem pripravnika;
  • Prijem volontera;

  RADNO VRIJEME, GODIŠNJI ODMOR I ODSUSTVA

  • Prekovremeni rad;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Rad na dan sedmičnog odmora;
  • Sticanje prava na godišnji odmor i način korištenja istog;
  • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba;

  PRAVA I OBAVEZE RADNIKA

  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti;
  • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti;
  • Pravo na povećanu plaću;
  • Zaštita plaće i naknade plaće;
  • Prisilna obustava plaće i naknade plaće;
  • Utvrđivanje lakših i težih povreda radne obaveze;
  • Disciplinski postupak;

  PRESTANAK UGOVORA O RADU

  • Načini prestanka ugovora o radu;
  • Otkaz ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Otkaz poslodavca bez obaveze poštivanja otkaznog roka;
  • Otkaz radnika bez obaveze poštivanja otkaznog roka;
  • Rok za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka;
  • Omogućavanje iznošenja odbrane radnika;
  • Pisana forma otkaza i sadržaj istog;
  • Trajanje otkaznog roka;
  • Pravni značaj ispravne provedbe procedure koja prethodi prestanku radnog odnosa u relaciji sa inspekcijskim nadzorom na iste okolnosti;
  • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu;

  OBAVEZE POSLODAVCA

  • Otpremnina;
  • Obaveza donošenja Pravilnika o radu;
  • Obaveza konsultiranja Vijeća zaposlenika/sindikata;

  PREDAVAČ: 

  Nermina Vučković, savjetnica direktora – Federalnog zavoda PIO/MIO

  TEME SAVJETOVANJA PIO/MIO:

  • Primjena izmjene i dopune zakona o PIO/MIO ?
  • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
  • ŠTA JE poseban st;
  • Dokazivanje staža osiguranja;
  • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Minimalna granica za odlazak u penziju;
  • Prijevremena penzija;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Minimalna i zajamčena penzija;
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi);
  • Invalidska penzija, porodična penzija (uslovi);
  • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
  • USVOJENE IZMJENE I DOPUNE koji se odnosi na boračku populaciju;
  • Uslovi za odlazak u penziju;
  • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
  • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
  • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
  • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
  • Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?
  • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
  • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
  • Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?
  • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
  • Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);
  • Radni odnos penzionera;
  • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
  • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
  • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
  • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
  • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
  • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice
  • Pitanja i odgovori.

  ODGOVORI I MIŠLJENJA NA POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

  • Šta se podrazumjeva pod pojmom „radni vijek”?
  • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje
  • penzije/mirovine zamrzava?
  • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
  • Itd

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  185,00 KM po jednom učesniku;

  175,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i odgovori na postavljena pitanja, mišljenja resornog ministarstva.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2022. godine                                                            Pečat i potpis odgovornog